Změna velikosti písma

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Rohle

2. Důvod a způsob založení

Obec Rohle (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Rohle
  Rohle 56
  789 74 Rohle

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Rohle
  Rohle 56
  789 74 Rohle

 • 4.3 Úřední hodiny

 • pondělí, středa - 8.00 - 11.00  12.00 - 16.00
 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 583 254 025
  mobilní telefon: 775 877 465í

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.obecrohle.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Rohle
  Rohle 56
  789 74 Rohle

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  podatelna@obecrohle.cz
  starostka@obecrohle.cz

 • 4.8 Datová schránka

  amvbbry

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 6823841
kód banky: 0100
banka: Komerční banka Šumperk

6. IČ

00303291

7. DIČ

CZ00303291, obec není plátcem DPH.

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2020.pdf

Výroční zpráva 2019.pdf


Další informace:

Rejstříky, registry, evidence a seznamy: